ÜYELİK ŞARTLARI

Anasayfa » ÜYELİK ŞARTLARI

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereğince T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşsağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Yeterlilik Belgesi” verilmiş her tüzel kişi ve/veya gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yeterlilik almış her şirket, (adi şirketler de dahil) dernekte bir kişiyle temsil edilir. Yeterlilik Belgesi alan her tüzel kişi yahut gerçek kişilerden sadece bir kişi derneğe üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içerisinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim kurulu üyelik reddi sebebini açıklamak zorunda değildir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkında sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller ;

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
  • Üye olma şartlarını kaybetmemiş olmak
  • Yetkisi olmadan derneği kendi menfaatleri için kullanmak
  • Kendi başına yetkili olmadığı halde, yetkili organların bilgi ve onayı dışında dernek hakkında açıklamalarda bulunmak
  • Derneğe tutum, tavır ve davranışlarıyla zarar vermek
  • Aylık üyelik aidatını bir takvim yılı içerisinde 3 kez ödememek

Kurucu üyeler, dernek tüzel kişilik kazanmasını müteakip 1 ay içerisinde derneğe giriş aidatını ödemez ise ,kurucu üye dahi olsa dernek üyeliğinden yönetim kurulu kararı ile çıkartılabilir.

Yönetim Kurulu, yukarıda ki hallerde ve Dernek genel kurulunda alınan kararlara uymayan ve diğer dernek üyelerinin aleyhine çalışan üyeleri veya dernek üyesi tüzel kişiğin temsilcisini, ilk tespitte ihtar vermeye, ikinci tespitte ikinci ihtarı vermeye ve dernekten ihraç edilmek üzere Genel Kurula tavsiyede bulunmaya yetkilidir. İkinci ihtarı alan üyenin üyeliği genel kurula kadar askıya almaya ve dernek üyelerinin faydalandığı avantajların dışında tutmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulunun genel kurula getirdiği üyelikten ihraç kararı genel kurulda görüşülerek, oy çoğunluğu ile alınacak kararla üye dernek üyeliğinden çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.